PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Tuesday 27.02.2024
Search
  Search centre
Czech Republic Index
BASIC INFORMATION
  Basic facts about Czech Republic
The best of Czech
Regions in Czech Republic
Tourist regions
Turistické oblasti
Towns and municipalities
Euroregions
Microregions and associations
Picturesque regions
ACTUALITIES AND EVENTS
  Actualities
Action databank
Folk activities and festivals
Tourist activities
PRAGUE - HEART OF EUROPE
  City of PRAGUE
Prague information centres
Calendar of activities in Prague
Balneology
  Spas
Health insurance
Congress Tourism
  Exhibitions and exhibition grounds
Congress centres
Exhibitions and promotion
Congresses and conferences
Fairs and exhibitions
Tourism and leisure time
  Information centres
Culture and entertainment
UNESCO sights
Sights and architecture
Ecclesiastical monuments
Castles and chateaux
Active holiday
Hiking
Rural tourism
Cycling tourism
Water tourism and sports
Wine tourism
Sport and relaxation
Czech Tourists Club
Travel offices
Folklore and Traditions
  Folklorní sdružení
Folk ensembles
Folk festivals
Folk traditions and customs
Folk craft and products
Nature and its protection
  Biosférická rezervace UNESCO
Protected landscape areas
Natural points of interest
Caves and abysses
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Nature trails
Accommodation & dining
  Car-camping, camping site
Hotels, Boarding houses
Chaty a chalupy
Recreation areas
Further accommodation
Restaurants
Příjemné posezení
Gastronomic specialities
Commerce and services
  Services for motorists
Shopping centres
BUSINESS PROMOTION
  Investment opportunities
Financial sector and insurance
Properties for sale
Industrial production
Food production
Království perníku

Jednací řád členského fóra A.T.I.C. ČR

Tento jednací řád upravuje zásady členského fóra A.T.I.C. ČR
I.
Členské fórum je svoláváno v souladu se stanovami A.T.I.C. ČR.
II.
Členské fórum A.T.I.C. ČR se svolává nejméně 1 měsíc předem písemnou pozvánkou, v níz je uveden program jednání, čas a místo konání. V mimořádných případech lze svolat členské fórum A.T.I.C. ČR i v kratším termínu.
III.
Jako podklady pro jednání členského fóra A.T.I.C. ČR slouzí písemné materiály rozesílané spolu s pozvánkou. Člen A.T.I.C. ČR má právo předlozit prostřednictvím předsedajícího materiál s návrhem na jeho projednání v členském fóru A.T.I.C. ČR. V případě naléhavosti a se souhlasem členského fóra lze projednat i zprávy podané ústní formou. Návrh materiálu k projednání v písemné formě musí obsahovat návrh na usnesení členského fóra A.T.I.C. ČR.
IV.
Zasedání členského fóra A.T.I.C. ČR řídí výkonný prezident nebo viceprezident, či jimi pověřený člen rady A.T.I.C. ČR. Členské fórum A.T.I.C. ČR schvaluje na návrh předsedajícího program jednání. Kterýkoli člen A.T.I.C. ČR má právo navrhnout změnu nebo doplnění programu jednání.
V.
Členské fórum je způsobilé k jednání, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho řádných členů. Pokud není přítomna nadpoloviční většina, zahájení jednání členského fóra se odloží o 1 hodinu, a pak je členské fórum usnášeníschopné v počtu zúčastněných řádných členů A.T.I.C. ČR Jednání členského fóra se zúčastňuje s hlasem poradním revizor a případní hosté, vždy však se souhlasem členského fóra A.T.I.C ČR.
VI.
Předsedající zahajuje a řídí zasedání, otvírá a vyhlašuje je za skončené se souhlasem členského fóra A.T.I.C. ČR, formuluje návrhy usnesení a řídí hlasování v průběhu zasedání. Při jednání dává členům A.T.I.C. ČR slovo v pořadí, ve kterém se o ně přihlásili. Upřednostňuje přednesení technické poznámky, uděluje a má právo odejmout slovo diskutujícím. Má právo udělit slovo přizvaným osobám. Předsedající prohlašuje zasedání za ukončené.
VII.
Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Délku diskusního příspěvku stanovuje členské fórum A.T.I.C. ČR.
VIII.
Každý řádný člen má právo jednoho hlasu. Hlasování je veřejné, řádní členové A.T.I.C. ČR hlasují zvednutím ruky. Je-li k návrhu předložen pozměňovací návrh, hlasuje se nejprve o něm. Je-li předloženo více pozměňovacích návrhů, hlasuje se o nich v pořadí od posledně podaného. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalším se ve stejné věci již nehlasuje. Každý řádný člen A.T.I.C. ČR má právo předložit návrh na tajné hlasování, o kterém následně rozhodne členské fórum.
IX.
Návrh na usnesení členského fóra A.T.I.C. ČR předkládá ke schválení návrhová komise ustanovená členským fórem v počtu nejméně 3 členů.
X.
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina řádných členů A.T.I.C. ČR přítomných na zasedání. Zprávu o počtu přítomných řádných členů A.T.I.C. ČR a dalších účastníků jednání předkládá členskému fóru A.T.I.C. ČR mandátová komise.
XI.
V případě potřeby ustavuje členské fórum A.T.I.C. ČR další poradní orgány.
XII.
Za zveřejnřní oficiálních informací z jednání členského fóra A.T.I.C ČR odpovídá rada A.T.I.C. ČR. Členské fórum A.T.I.C. ČR může ustavit pro potřeby zpracování oficiálních informací z jednání tiskovou komisi, případně pověřit svého zástupce zodpovědného za podání informace. Členské fórum A.T.I.C. ČR může rozhodnout o tom, že nebude zveřejněna určitá informace nebo dokument.
XIII.
Ve výjimečných případech může členské fórum A.T.I.C. ČR vyhlásit své jednání za veřejné.
XIV.
O zasedání členského fóra se pořizuje zápis. Zápis obsahuje datum, místo a program jednání, jméno předsedajícího, usnesení k jednotlivý podaným návrhům a výsledky hlasování při přijetí jednotlivých usnesení. Součást zápisu jsou vždy schválené přílohy, tj. zpravidla úplné texty přijatých dokumentů apod. Zápis ze zasedání členského fóra A.T.I.C. ČR podepisuje předsedající, zapisovatel a dva předem stanoveí členové A.T.I.C. ČR. Zápis bude odeslán členům A.T.I.C. ČR do 21 dnů po zasedání.
XV.
Jednací řád členského fóra A.T.I.C. ČR nabyl platnosti jeho schválením na zasedání členského fóra A.T.I.C. ČR konané dne 9.října 1995.
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA